คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมาน ถาวรกูล
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : นายก อบต.ซับน้อย
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสำเนา ปี่แก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : กำนัน ตำบลซับน้อย
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประพาส ใจรักษา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ใหญ่บ้าน หมุ่ 11 บ้านคลองทราย
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเชน คำนวน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านซับอโศก
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายนันทวี เจริญสุข
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 บ้านกลุ่มสิงห์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายแห้ง นาคพินิจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 บ้านทรายเพชร
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเข็มพร ชินนอก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : สมาชิก อบต. หมู่ 11
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายศรีนาท ศรีมูลชัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : สมาชิก อบต. หมู่ 11
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสวัสดิ์ ทองมี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : สมาชิก อบต. หมู่ 8
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ เพชรประเสริฐ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : สมาชิก อบต. หมู่ 13
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายรุ่งอรุณ ผาสุข
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : สมาชิก อบต. หมู่ 13
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรลัง หงส์ดำเนิน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชา เสนาะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพรเพ็ญ กลิ่นผกา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผุ้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายคำสิงห์ ภูเยี่ยมจิต
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร :