กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวประภาพร หล่อปัญญากิจการ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวจุฑารัตน์ มุงคำภา
ครูผู้ช่วย