กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุรศรี พุ่มบัว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ