กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวจรินทร ชินบุตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายภูวิศ กลิ่นผกา
ครูพี่เลี้ยงเด็กแอลดี