กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวจรินทร ชินบุตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอุทิศ เบ้าทอง
ครูอัตราจ้าง