ผู้บริหาร

ดร.เสรี ปานเงิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุพัตรา กัลยาประสิทธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ