กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุพัตรา กัลยาประสิทธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ