กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวจรินทร ชินบุตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอวยพร เศษขุนทด
ครู คศ.1