กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพรรณวจี จอดนอก
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุรี กฤษฎี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0