ปฐมวัย

นางรจนา คำแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวมลฤทัย เพ็ชรพงษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางกรรฑิมา ศรีละม้าย
ครูพี่เลี้ยงเด็ก อบต.

นางวิจิตรา ถาวรกูล
ครูพี่เลี้ยงเด็ก อบต.