ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย หินนนท์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 21 พ.ค. 2522 - 3 ก.ย. 2526
ชื่อ-นามสกุล : นายกตัญญู ลุนลาศรี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 ก.ย. 2526 - 4 มิ.ย. 2533
ชื่อ-นามสกุล : นายประชุม เชื่อมสุขประเสริฐ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 ก.ค. 2533 - 12 ต.ค. 2537
ชื่อ-นามสกุล : นายสันติชัย บัวทอง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 ต.ค. 2537 - 23 เม.ย. 2539
ชื่อ-นามสกุล : นายวิภพ นิ่มขุนทด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 27 พ.ย. 39 - 30 ก.ย. 58
ชื่อ-นามสกุล : นายเสรี ปานเงิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 พ.ย.2558 - 4 พ.ค. 61
ชื่อ-นามสกุล : นายคำสิงห์ ภูเยี่ยมจิต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองทราย
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 พ.ค. 61 - ปัจจุบัน