คณะผู้บริหาร

ดร.เสรี ปานเงิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางนงเยาว์ ศรีบรรเทา
ครู คศ.2

นางสาววนิดา บุญคล้าย
ครู คศ.3

นายสุรศรี พุ่มบัว
ครู คศ.3

นางพรเพ็ญ กลิ่นผกา
ครู คศ.3