ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รวมภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2560 43
SAR ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองทราย 49
SAR ปฐมวัย โรงเรียนบ้านคลองทราย 46
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2561 69
งานทะเบียน วัดผล
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1-2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 79.25 KB 71
แบบบันทึกคะแนนสอบระดับมัธยมศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56.37 KB 23
แบบบันทึกคะแนนสอบระดับประถมศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.87 KB 20
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2-2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 74.97 KB 20
งานวิชาการ
ตัวอย่างแผนการสอนฉบับปรับปรุง 2560 53
คู่มือการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 512 KB 84
งานบุคคล
รหัส OBEC mail Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 68.93 KB 176
ใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.02 KB 103
งานการเงิน
แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.86 KB 75
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หน้าปกคู่มือคิดเลขเร็ว (เวทคณิต) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 253.13 KB 155
คู่มือคิดเลขเร็ว (เวทคณิต) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 89
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
การจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 72
PLC
กระบวนการ PLC Word Document ขนาดไฟล์ 989 KB 295
PLC ย่อย Word Document ขนาดไฟล์ 110 KB 665
PLC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 769.06 KB 79
PLC Word Document ขนาดไฟล์ 16.41 KB 73
logbook2 Word Document ขนาดไฟล์ 79.69 KB 77
logbook1 Word Document ขนาดไฟล์ 2.57 MB 173
ประชาสัมพันธ์
ระเบียบงานวัดผล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.49 MB 79
คู่มือความประพฤตินักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 502.78 KB 93
เกณฑ์วิทยฐานะ 5 ปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 82
เกณฑ์ ว.21 Word Document ขนาดไฟล์ 22.68 KB 74