เป้าประสงค์
เป้าประสงค์

ป้าประสงค์

1.       ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเรียนรู้  มีทักษะ  และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

2.       ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา  และได้รับการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ

3.       ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีสำนึกในความเป็นชาติไทย  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4.       ครู  และบุคลากร  มีความรู้  ความสามารถ  และจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ

5.       ระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนมีคุณภาพ  และประสิทธิภาพที่ดี  โดยความร่วมมือของชุมชน

6.       สถานศึกษา  บุคลากร  และนักเรียน  มีความพร้อมในการก้าวสู่อาเซียน