วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

                   สร้างโอกาสทางการศึกษา  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  บุคลากร  และการเรียนรู้คู่คุณธรรม  ก้าวล้ำเทคโนโลยี  ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนา  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มุ่งสู่ความเป็นสากลแห่งอาเซียน

พันธกิจ

1.       พัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้

2.       สร้างโอกาสทางการศึกษา  และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ

3.       ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  สำนึกในความเป็นชาติไทย  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4.       พัฒนาครู  และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้  ความสามารถ  ในการปฏิบัติงาน

5.       พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ  ประสานความร่วมมือกับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

6.       เตรียมสถานศึกษา  บุคลากร  และนักเรียน  เพื่อรองรับการก้าวสู่อาเซียน