ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ระวัติโรงเรียน

                   โรงเรียนบ้านคลองทราย  ได้เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่   21  พฤษภาคม  2522  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4  มีนายวินัย  หินนนท์  เป็นครูใหญ่  และมีครูผู้สอน 2 คน  คือ  นายวันชัย  โพธิ์ทอง  และ  นายก้องเกียรติ์  มูลสุข  ซึ่งต่อมาโรงเรียนได้จัดทำการเรียนการสอนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                   ปีการศึกษา 2540  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนชั้นอนุบาล 3 ขวบ  และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 3 ขวบ  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ซึ่งต่อมาได้มีการถ่ายโอนการศึกษาชั้นอนุบาล 3 ขวบ  ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย

                   ปัจจุบัน  โรงเรียนบ้านคลองทรายเปิดทำการสอน 3 ระดับ  คือ  ก่อนประถมศึกษา (การศึกษาปฐมวัย)  ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน 11 ห้องเรียน  มีนักเรียนทั้งสิ้น 321 คน  มีผู้บริหารและข้าราชการครู  จำนวน 15 คน  พนักงานราชการ 1 คน  และนักการภารโรง  จำนวน 1 คน

                   โรงเรียนบ้านคลองทราย  เป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย  โดยโรงเรียนได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่  และห้องเรียนสำหรับเด็กเล็ก  จำนวน 2 ห้อง  พร้อมทั้งให้การดูแลด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับครูพี่เลี้ยงเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย