ผู้บริหาร

ดร.เสรี ปานเงิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจ
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์

ป้าประสงค์

1.       ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเรียนรู้  มีทักษะ  และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

2.       ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา  และได้รับการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ

3.       ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีสำนึกในความเป็นชาติไทย  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4.       ครู  และบุคลากร  มีความรู้  ความสามารถ  และจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ

5.       ระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนมีคุณภาพ  และประสิทธิภาพที่ดี  โดยความร่วมมือของชุมชน

6.       สถานศึกษา  บุคลากร  และนักเรียน  มีความพร้อมในการก้าวสู่อาเซียน